آتورواستاتین کاهنده چربی خون می باشد ، بیشتر موافع این دارو برایدرمان هیپرکلسترولمی و کاهش چربی خون تجویز می شود. البته هرچند تاثیر اصلی آتورواستاتین در کاهش کلسترول خون می باشد اما به میزان کمتری تری گلیسرید خون را نیز کاهش می دهد.

مکانیزم اثر این دارو مثل بقیه استاتینها با مهار آنزیم HMG COA ردوکتاز در کبد اثر می گذارد. HMG COA در بیوسنتز کلسترول نقش اساسی دارد.

 از عوارض آتورواستاتین می توان به میالژی و افزایش آنزیم های کبدی (البته اصولاً آتورواستاتین کم عارضه‌ترین داروی گروه استاتین‌ها است)، سردرد، ضایعات پوستی، اسهال، تهوع، دل درد اشاره کرد.